Начало

Проект на стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан

Представители на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор обсъдиха проекта на стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан.

На 12,13 и 14 април 2016г. се проведе обществено обсъждане с жителите на община Чирпан на разработваната Стратегия за местно развитие. Тази дейност се изпълнява и финансира съгласно  Договор № РД 50-209 / 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

ПОКАНА

ПОКАНА

за

ПОКАНА

ПОКАНА

за

Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие СНЦ” МИГ Чирпан” кани всички заинтересовани страни (представители на: Община

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Чирпан”

До

 Членовете на Общото събрание

 На СНЦ „МИГ Чирпан”

 

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Чирпан”

 Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан”, съгласно чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква заседание на Общото събрание, което ще се проведе в голямата заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 на 19 април 2016 г. /вторник/ от 16.00 часа, при следния дневен ред:

Проведени обучения на местни лидери

Проведени обучения на местни лидери

02.03.2016

На 24 и 25 февруари 2016 г. МИГ Чирпан проведе две еднодневни обучения на местни лидери. Обученията са във връзка с изпълнение на Договор РД 50-209/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Снимки

ПОКАНА

ПОКАНА

Pages