Начало

Съобщение относно Въпроси и отговори по отворени процедури с втори начален срок за кандидатстване 11.11.2021г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на нашата интернет страница http://migchirpan.eu в раздел Навигация , под раздел Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2021/2022 ще се публикуват отговори на зададени въпроси от бенефициенти по отворени процедури за прием на проектни предложения по мерки, както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Чирпан“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Чирпан, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-155/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Pages