МИГ Чирпан сключи договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Чирпан сключи тристранен Договор с №РД50-209/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Страни по договора са Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – РА и МИГ Чирпан за извършване и финансиране на подготвителни дейности по прилагане на подхода ЛИДЕР, изграждане на ВОМР и разработване на Стратегия за местно развитие съгласно ПРСР 2014-2020.
Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 48 485.75 лв.

Основните дейности по проекта са:
- Подготовка и провеждане на информационни кампании;
- Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население;
- Провеждане на информационни срещи/семинари;
- Информационни конференции;
- Поддържане на електронна страница;
- Публикуване на информация по проекта в регионални медии;
- Обучение на екипа на МИГ;
- Обучение на местни лидери;
- Проучване и анализ;
- Работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията;
- Извършване на експертна работа за подготовка на стратегията;
- Провеждане на информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност;
- Провеждане на обществени обсъждания.

Очаквани резултати:
- Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи - 300
- Брой обучени лица - 60
- Брой на населението, обхванато от информационните събития - 100%
- Брой населени места, обхванати от дейностите - 20
- Изготвена стратегия за ВОМР – 1