Започва провеждане на информационна кампания по населените места в община Чирпан

Започва провеждане на информационна кампания по населените места в община Чирпан

 

Уважаеми дами и господа,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан” започва провеждането на информационна кампания по населените места в община Чирпан. Целта на срещите е да бъде предоставена информация на територията за подхода ЛИДЕР, изграждане на ВОМР и разработване на новата Стратегия за местно развитие на МИГ Чирпан. Кампанията е във връзка с изпълнение на Договор РД50-209/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.