Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2020/2021