Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан

Подписано е споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан” сключи Споразумение № РД50-155 / 21.10.2016г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие. Стратегията получава подкрепа от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г. Одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер 2 933 700.00 (два милиона деветстотин тридесет и три хиляди и седемстотин) лева. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от страните и изтича пет години след извършване на последното плащане по проект към стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан.

Споразумение