СНЦ „МИГ Чирпан“ представя за обсъждане ПРОЕКТ на Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения към стратегията за Водено от общностите местно разввитие на МИГ Чирпан от Програмата за развитие на селските райони

СНЦ „МИГ Чирпан“ представя за обсъждане ПРОЕКТ на Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения към стратегията за Водено от общностите местно разввитие на МИГ Чирпан от Програмата за развитие на селските райони  периода 2014 – 2020 г.

 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)