Сдружение с нестопанска цел „МИГ Чирпан” организира информационни срещи за новия програмен период 2014 - 2020 г.

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Чирпан” организира информационни срещи за новия програмен период 2014 - 2020 г.

МИГ Чирпан проведе срещи в 18 населени места на територията на общината, във връзка с изпълнение на Договор №РД50-209 от 07.12.2015 г. по подмярка 19.1”Помощ за подготвителни дейности” на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-20120 г.

Към информационната кампания за популяризиране процеса на разработката на бъдещата Стратегия интерес проявиха... повече от 120 човека. Представители на бизнеса, читалища, църкви, училищни настоятелства, земеделски производители и кметовете на населени места се запознаха с резултатите от работата на Местна инициативна група Чирпан. Основен акцент бяха предстоящите дейности за изпълнение на проекта за подготовка на новата Стратегия на МИГ и новите възможности, които предлага Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за местните общности.

Предстои МИГ Чирпан да реализират на територията следните дейности през месец февруари:

 

- Информационна среща за популяризиране процеса на разработка на Стратегията – 09.02.2016 г., малка заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан;

- Информационни срещи/семинари със заинтересованите страни и активни граждани за популяризиране процеса на разработка на Стратегията – 19 и 22 февруари 2016 г.

- Информационна конференция – 26 февруари 2016 г.

- През този месец ще се проведат обучения на екипа на МИГ Чирпан, представители на партньорите и местни лидери.

 

Може да следите страницата на МИГ Чирпан във фейсбук и на информационното ни табло в сградата на Община Чирпан за актуална информация за предстоящите събития организирани от МИГ.

 

Снимки от срещите

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.948692738549963.1073741843.466653790087196&type=3