Промяна в индикативен график за прием на заявление по съответните мерки от СВОМР на МИГ Чирпан-2017 г.