Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан

Oбява и документи по мярка 4.1