Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан