Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Чирпан”

До

 Членовете на колективния върховен орган

 на СНЦ „МИГ Чирпан”

Покана за  свикване на Общо събрание на  СНЦ „МИГ Чирпан”

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан”, съгласно чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението,  има удоволствието да Ви покани на редовно Общо събрание, което ще се проведе в офиса на МИГ Чирпан, гр. Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван” № 9  на 15 март 2023 г. /сряда/ от 15.00 часа, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Чирпан” за 2022 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Чирпан” за 2022 г.
  3. Приемане на годишен доклад на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Чирпан” за 2022 г.
  4. Организационни въпроси.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред,  и може да се проведе, колкото и членове да се явят.