Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Чирпан"