Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ "МИГ Чирпан" на 04.05.2017 г.