Покана за свикване на Общо събрание на МИГ Чирпан-20.09.2017г.