Покана за свикване на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание

 

До членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан”, съгласно чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, има удоволствието да ви покани на редовно Общо събрание, което ще се проведе в голямата заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 на 17 март 2016 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2015 г.
2. Приемане на доклад за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2015 г.
3. Освобождаване на член на Управителния съвет на МИГ.
4. Избиране на нов член на Управителния съвет на МИГ.
5. Освобождаване на членове на Общото събрание на МИГ Чирпан.
6. Приемане на нови членове на Общото събрание на МИГ Чирпан.
7. Други.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ЧИРПАН,
02.02.2016 г.
Валентин Ангелов (п)
Председател на УС на СНЦ „МИГ ЧИРПАН”