Покана за общо събрание на СНЦ "Местна инициативна група Чирпан"

Покана за общо събрание на СНЦ "Местна инициативна група Чирпан"

 

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан” съгласно чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението има удоволствието да ви покани на Общо събрание, което ще се проведе в малка заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 на 31 август 2015 г. /понеделник/ от 16.00 часа, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Чирпан” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

2. Други.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ЧИРПАН,

30.07.2015 г.

Валентин Ангелов (п)

Председател на УС на СНЦ „МИГ ЧИРПАН”