Подписаха се първите договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

Подписаха се първите договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

 

На 04 септември 2013 година, Председателят на МИГ Чирпан г-н Валентин Ангелов, Кмета на Община Чирпан и Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” подписаха първите три тристранни договора към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Договорите са, както следва:
- Проект „Тротоарно направление по бул. „Георги Димитров” /от парк „Теньо Стоилов” до МБАЛ - Чирпан/”. Стойността на проекта е 157 674.74 лв. и предвижда подобряване състоянието на едно от главните пешеходни направления в града. Ремонтните дейности включват демонтиране на съществуващата тротоарна настилка и улични бордюри и монтаж на нови такива. Всички зелени площи по тротоарното направление ще бъдат отделени с градински бордюри.
- Проект „Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален патронаж – Чирпан”. Стойността на проекта е 97 786.97 лв. и предвижда подобряване на енергийната ефективност на сградата на Домашен социален патронаж – Чирпан, материално-техническата база и закупуване на оборудване за кухненския блок.
- Проект „Реконструкция на зелени площи с детска площадка в парк, село Зетьово”.
Стойността на проекта е 127 458.24 лв. и предвижда реконструкция и подмяна на съществуващи съоръжения и настилки в парк, село Зетьово, изграждане на детски площадки, отговарящи на изискванията за безопасност и подобряване на озеленяването.