Одобрен проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

Одобрен проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

 

Искаме да ви информираме, че подаденият в Министерството на земеделието и храните през месец септември проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. получи одобрение. Предстои подписване на договор за финансиране на проекта, чрез който ще се разработи нова Стратегия за местно развитие на МИГ Чирпан за програмния период 2014 – 2020 г. След одобрение от МЗХ на готовата Стратегия ще започне нейното прилагане на територията на община Чирпан.