Обмен на добри практики по програма ЛИДЕР между МИГ Чирпан и Местни инициативни групи от о. Крит, Гърция

Обмен на добри практики по програма ЛИДЕР между МИГ Чирпан и Местни инициативни групи от о. Крит, Гърция

 

Посещението с практическа насоченост се проведе в периода от 28 май 2014 г. до 01 юни 2014 г. на остров Крит, Гърция. В него взеха участие административният екип на МИГ Чирпан и членовете на Управителния съвет.
Целта на посещението бе споделяне на опит между екипите на Местните инициативни групи от България и Крит, и обмен на добри практики с местни предприемачи и бенефициенти по мерки на ПРСР. Срещите, дискусиите, посещенията и работните ателиета бяха насочени към стимулирането на предприемчивостта и креативността на участниците, така че да реализират повече от своите бизнес идеи чрез проекти по ПРСР. В дискусиите и разговорите бе засегната ролята на сътрудничеството между отделните икономически субекти на дадена територия и работата в мрежа, като нагледно се запознахме с примери за ползата от асоциирането и кооперирането на земеделските производители и останалите действащи лица на дадена селска територия.

Посещението задълбочи познанията на участниците в следните насоки:

Успешна реализация на СМР и постигане на икономическо развитие на територията на МИГ чрез стимулиране на местните предприемачи;
Добри примери за развитие на селски, конен, кулинарен и винен туризъм от бенефициенти, подали проекти към МИГ-а;
Подпомагане развитието на местни традиционни занаяти и производства, като грънчарство, винопроизводство и др., чрез обучения и разширяване на работните помещения и търговските площи, с цел повишаване на производителността и достигане до световните пазари;
Добри практики в развитието на транснационално сътрудничество с МИГ от ЕС;
Ролята на местните продукти в изработването на туристически пакети за селски туризъм;
Начини и методи на работа на екипа на МИГ за активизиране, стимулиране и подпомагане на местното население и земеделските производители да работят в мрежа и чрез съвместни действия да продават „територията”, като продукт.