Лидер

Подходът „Лидер" в рамките на Програмата за развитие на селските райони/2007-2013 г./ в България
От създаването му през 1991 г ., инструментът „Лидер" предоставя на общностите в селските райони на ЕС инструменти за заемане на активна роля в изграждането на собственото им бъдеще. Абревиатурата ЛИДЕР означава „Връзки между дейностите за развитие на селските райони".
За програмния период 2007-2013 година ЛИДЕР вече не е отделна програма, а е интегриран подход в Програмата за развитие на селските райони /2007 - 2013 г./. Това означава, че „Лидер" е включен в общите национални и регионални програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с редица други видове оси за развитие на селските райони.
Мерките на подхода са насочени към местните инициативни групи (МИГ), физически и юридически лица, неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ. Те финансират индивидуални проекти, създадени и изпълнени от местни партньори в отговор на конкретни местни проблеми.
„Лидер" е четвърта ос в рамките на ПРСР. ЛИДЕР е подход, който се прилага на териториален принцип във всички селски общини /231 общини/ на територията на Р България.
Управляващ орган (УО) на ПРСР за прилагането на мерките от ос 4 за програмния период 2007 - 2013 е дирекция „Развитие на селските райони".
УО на ПРСР осъществява дейностите по приемане, разглеждане, оценяване и одобряване/ отхвърляне на заявленията за подпомагане, провежда процедура за селекция на Местните инициативни групи (МИГ), контролира изпълнението на стратегиите на МИГ, одобрява разходите за управление и разходите за придобиване на умения и оживяване на териториите на одобрените и на потенциалните МИГ, провежда избор на проектите за сътрудничество. МИГ са отговорни за оценката, избора, сключването на договорите и наблюдението на прилаганите проекти от техните стратегии за местно развитие.
Областните Разплащателни агенции правят проверки за съответствие преди сключването на договорите по проектите, за да се гарантира, че проектите удовлетворяват критериите за съответствие посочени в Регламентите на ЕС, ПРСР и Стратегиите за местно развитие.
Всички плащания за реализирани проекти в рамката на стратегиите за местно развитие от Местната инициативна група, разходите за управление, разходите за придобиване на умения, проекти за оживяване на територията и сътрудничество се извършват от Разплащателната агенция. Наблюдението и контрола по прилагането на стратегиите за местно развитие се осъществява от УО на ПРСР.
ЛИДЕР подпомага създаването и функционирането на местни инициативни групи (МИГ), обхващащи територия с минимум 10 000 и максимум 100 000 жители (вкл. градове в селските райони) и оказва финансова помощ за разработването и изпълнението на стратегии за местно развитие. Основни инструменти за прилагане на подхода ЛИДЕР са Местните инициативни групи и Стратегиите за местно развитие.