Конкурс за избор на външни експерт-оценители - 2019 г. за допълване на базата данни на СНЦ МИГ Чирпан