За Нас

Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦ "Местна инициативна група Чирпан"

№ Име, фамилия Позиция Организация, която представлява

1.Иван Станчев Станчев - Председател на УС – Представител на Община Чирпан

2.Паньо Христо в- Член на УС – Представител на; ЗК "Съгласие", с. Зетьово

3.Слави Стайков - Член на УС - Представител на; "Агроконсулт - 2000", гр. Чирпан

4.Таня Стоянова - Член на УС – Представител на; СНЦ "Училищно Настоятелство към ТСС "Найден Стоянов" – гр. Чирпан

5.Атанаска Тотева - Член на УС – Физическо лице

 

 

Персонал на МИГ Чирпан:

Деляна Николова - Изпълнителен директор
Диана Хаджиатанасова - експерт по прилагане на СВОМР
Таня Петрова - счетоводител